Overslaan en naar de inhoud gaan

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘MAAK KANS OP EEN DUOTICKET VOOR FLEUR AMOUR – CRYSTAL & FLOWERS’

Artikel 1


VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem. De wedstrijd loopt van 5 mei 2022 (10:00) tot 11 mei 2022 (23:59).


Artikel 2
De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn (18 jaar), met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.


Artikel 3

De wedstrijd verloopt via de website Groen van bij ons. De deelnemer dient voor deelname een antwoord op de wedstrijd- en schiftingsvraag te geven. De vragen zijn gedurende de periode van de wedstrijd te vinden op: https://groenvanbijons.be/maak-kans-op-een-duoticket-voor-fleur-amour-crystal-flowers-2022
   
Artikel 4
Er zijn 10 duotickets te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen. 


Artikel 5
De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer die de juiste oplossing opgaf en die de schiftingsvraag het dichtst benaderde. De organisator van Fleur Amour zal de winnaar per e-mail contacteren. 


Artikel 6
De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.


Artikel 7
De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).


Artikel 8
Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet. Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Er kan slechts één winnaar per postadres zijn.


Artikel 9
Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd is uitgesloten.


Artikel 10
De winnaars aanvaarden dat de naam, voornaam en het e-mailadres voor identificatie van de winnaars worden gebruikt.


Artikel 11
Overeenkomstig de wijze omschreven in de privacyverklaring op de website ‘Groen van bij ons’ worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:
-    Naam en voornaam
-    Adres
-    Gsm-nummer
-    E-mailadres


Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie en-archief (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs) Voor identificatie van de winnaar.
De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.


Artikel 12
Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Brussel.


Artikel 13
De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.